Privadesa

POLITICA DE PRIVACITAT

 

A RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

FUNDACIÓ PRIVADA ens preocupem per la privacitat i la transparència.

 

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA .

G63026231.

 

C/ Vallès nº 8 Baixos – 08243 – Manresa – BARCELONA. 938738333.

fundacio@residenciasagradafamilia.cat.

 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

 

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD

 

C/ Vallès nº 8, i 15-17 Baixos – 08243 Manresa Barcelona Espanya dpo@windat.eu

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA estem

tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA

deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a a dpo@windat.eu o C/ Vallès nº 8, i 15-17 Bajos – 08243 Manresa – Barcelona – Espanya.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

 1. Tractament de les dades personals de contactes web Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

  FUNDACIÓ PRIVADA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

   

  Per quant temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

    

  • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Transferències de dades a tercers països.

   No estan previstes transferències de dades a tercers països.

    

 2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

  FUNDACIÓ PRIVADA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

   

  Per quant temps conservarem les seves dades?

   

  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució de contracte: Atendre la seva sol·licitud.

    

  • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials.

  • Consentiment de l’Interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials.

    

   A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

    

   No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

    

   Transferències de dades a tercers països.

    

   No estan previstes transferències de dades a tercers països.

    

 3. Tractament de les dades personals de videovigilància Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

  FUNDACIÓ PRIVADA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions usant els sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

   

  Durant quant de temps conservarem les seves dades?

   

  Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

   

  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

   

  • Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta en la «Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats», publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

   A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

   Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

   Transferències de dades a tercers països.

   No estan previstes transferències de dades a tercers països.

    

 4. Tractament de les dades personals de comentaris en el blog Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  A RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

  FUNDACIÓ PRIVADA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris en la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions.

  Per quant temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

  • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

En RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

FUNDACIÓ PRIVADA nos preocupamos por la privacidad y la transparencia.

 

A continuación, le indicamos en detalle los tratamientos de datos personales que realizamos, así como toda la información relativa a los mismos.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

 

RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA .

G63026231.

 

C/ Vallès nº 8 Baixos – 08243 – Manresa – BARCELONA. 938738333.

fundacio@residenciasagradafamilia.cat

 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD):

 

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD

 

C/ Vallès nº 8, i 15-17 Baixos – 08243 Manresa Barcelona España dpo@windat.eu

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA FUNDACIÓ

PRIVADA estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA FUNDACIÓ

PRIVADA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a dpo@windat.eu o C/ Vallès nº 8, i 15-17 Bajos – 08243 Manresa – Barcelona – España.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es.

 

 1. Tratamiento de los datos personales de contactos web

   

  ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

   

  En RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

   

  FUNDACIÓ PRIVADA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud y enviarle comunicaciones. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.

  No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

  ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

   

  Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

   

  ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

   

  Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

   

  • Ejecución de un contrato: Atender su solicitud.

    

  • Consentimiento del interesado: Enviarle comunicaciones, inclusive por vía electrónica.

   ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

    

   No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

    

   Transferencias de datos a terceros países

    

   No están previstas transferencias de datos a terceros países.

    

 2. Tratamiento de los datos personales del correo electrónico

   

  ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

   

  En RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

  FUNDACIÓ PRIVADA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.

  No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

   

  ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

   

  Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

   

  ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

   

  Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

  • Ejecución de un contrato: Atender su solicitud.

    

  • Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones.

    

  • Consentimiento del interesado: Contacto y envío de comunicaciones.

    

   ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

    

   No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

    

   Transferencias de datos a terceros países

    

   No están previstas transferencias de datos a terceros países.

    

 3. Tratamiento de los datos de videovigilancia

   

  ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

   

  En RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

  FUNDACIÓ PRIVADA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones usando los sistemas de videovigilancia. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.

  No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

   

  ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

   

  Los datos se conservarán un máximo de 30 días, salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y/o Juzgados y Tribunales.

  ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

   

  Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

   

  • Misión en Interés público: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (RGPD art. 6.1.e), según consta en la «Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades», publicada por la Agencia Española de Protección de Datos.

   ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

    

   Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

    

  • En su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como Juzgados y Tribunales, con la finalidad de aportar las imágenes si se ha cometido un delito (requisito legal).

   Transferencias de datos a terceros países

    

   No están previstas transferencias de datos a terceros países.

    

 4. Tratamiento de los datos de los comentarios en el blog

   

  ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

   

  En RESIDÈNCIA D’AVIS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

  FUNDACIÓ PRIVADA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud, como la inserción de comentarios en nuestra página web, y enviarle comunicaciones.

  ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

   

  Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

   

  ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

   

  Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

   

  • Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.

    

  • Consentimiento del interesado: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones.

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

 

Transferencias de datos a terceros países.

 

No están previstas transferencias de datos a terceros países.