VALORS

 

Els valors que vam adoptar inicialment a la Residència d’avis del barri de la Sagrada Família, de Manresa, encara ens acompanyen:

   – Seguir un model d’atenció centrat en la persona
   – Deure’ns al barri, l’entorn de qui obtenim el primer suport
   – Treballar dignament i en equip per garantir la qualitat assistencial

– Seguim un model d’atenció centrat en la persona, que és l’eix vertebrador de tota l’activitat del nostre centre i la raó del nostre servei. Sempre que sigui possible, busquem que la persona atesa participi activament en totes les decisions que l’afectin. En el cas que no es pugui expressar degut a un deteriorament cognitiu, observem les conductes que li produeixen benestar i comptem amb els seus familiars i grup de suport més pròxims, per donar continuïtat al seu projecte de vida. Alhora, la dignitat de la persona gran s’ha de preservar sempre. Per això
vetllem perquè les actituds, les paraules, les formes i el tracte general arreu del centre sigui no només professional sinó, també, respectuós i càlid. Fonamentat en l’estimació i el respecte.

– Ens devem al nostre entorn més immediat: el barri i les famílies. L’origen de la Residència està vinculada al progrés de la comunitat que l’envolta, i això ens fa promoure la participació, la responsabilitat i el compromís actiu de tots aquells qui ens acompanyen. En aquest sentit, la família i amics de cada persona, si ho permet, tenen un rol important en el centre, participen en el seu pla d’atenció i en les activitats quotidianes, reben formació i assessorament en tots els temes que els preocupen. Junts ajudem a les persones en aquesta etapa de la vida, de la millor manera possible.

– La qualitat assistencial del servei es fonamenta en els diferents equips d’atenció a les persones usuàries. De la capacitat dels equips d’atenció, professionals i voluntaris, de les seves habilitats, formació, responsabilitat, motivació i identificació amb els objectius de la Fundació, en depèn el resultat. Per això diem que el nostre equip humà és el principal actiu de la Residència, i en potenciem la formació continuada, la conciliació de la vida laboral i familiar i una gestió transparent. També el seu reconeixement. Perquè només amb ells aconseguim uns serveis més personalitzats i adequats, i coneixem de forma continuada l’opinió dels usuaris, familiars i
voluntaris.